Aplikasi AnyTo EULA

Terma & Syarat

Tarikh Berkuatkuasa: 25 Mei 2018

Ikhtisar

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini (selepas ini dirujuk sebagai "Syarat") dengan teliti sebelum mengakses tapak web ini. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan berikut

Syarat Perkhidmatan ini menerangkan terma dan syarat yang digunakan untuk akses dan penggunaan tapak web anda. Terma dan syarat ini dikenakan kepada semua pengguna tapak web ini, termasuk tanpa had pengguna yang merupakan vendor, pelanggan, penyemak imbas, pedagang dan/atau penyumbang kandungan yang dijana pengguna. Dokumen ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda, di sini pengguna tapak web dan iMyFone.

Syarat Perkhidmatan ("Syarat") ini adalah perjanjian undang-undang yang mengikat antara anda dan iMyFone ("kami", "kami", atau "kami"), mengenai penggunaan tapak web kami (imyfone.com), peranti kami. perisian dan perkhidmatan (tapak web, perisian dan perkhidmatan secara kolektif dirujuk sebagai "Perkhidmatan"). Sila baca Syarat ini dengan teliti. Istilah "anda" juga hendaklah termasuk pekerja anda atau pengguna lain yang diberi kuasa setakat yang berkenaan dan dibenarkan di bawah langganan Perkhidmatan anda.

Dengan membeli perisian atau perkhidmatan daripada iMyFone, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Polisi (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan menjadi pihak dalam perjanjian ini. Di samping itu, dengan mengakses ciri tertentu Perkhidmatan, anda juga boleh mematuhi garis panduan, terma dan perjanjian yang digunakan untuk ciri tersebut ("Dasar"). Semua Polisi ini digabungkan melalui rujukan ke dalam Terma ini. Jika Terma ini tidak serasi dengan mana-mana Polisi, peruntukan Polisi akan menggantikannya. Kami mungkin menyemak dan mengemas kini Terma dan Polisi ini secara berkala atau menambah terma, syarat atau syarat baharu yang mengawal penggunaan Perkhidmatan. Kami akan memberitahu pengguna tentang perubahan tersebut dengan menyiarkan kemas kini ke imyfone.com dan/atau melalui e-mel.

Dengan menerima untuk menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima Terma dan Dasar ini dan sebarang pengubahsuaian atau kemas kini yang mungkin kami buat pada Terma dan Dasar ini dari semasa ke semasa. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan semakan berkala versi terbaharu Terma dan Dasar dan sentiasa dimaklumkan tentang sebarang perubahan. Dengan terus menggunakan perkhidmatan selepas sebarang pengubahsuaian dalam Terma dan Polisi, anda akan dianggap telah membaca dan bersetuju menerima terma yang dipinda untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda dari tarikh pengubahsuaian. Jika anda tidak bersetuju menerima mana-mana syarat Syarat ini atau Polisi ini, sila berhenti menggunakan perkhidmatan ini.

Percubaan Percuma

Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menawarkan anda percubaan percuma bagi ciri tertentu Perkhidmatan. iMyFone berhak untuk menentukan sama ada anda layak untuk percubaan percuma dan menamatkan pada bila-bila masa dan tanpa notis awal sebarang percubaan percuma yang dikaitkan dengan perkhidmatan ini.

Syarat Pembayaran

Apabila anda mengesahkan transaksi di Tapak, anda bersetuju untuk terikat dan membayar untuk transaksi tersebut. Harga produk dan kos penghantaran mungkin berubah dari semasa ke semasa, tetapi perubahan ini tidak akan menjejaskan pembelian yang telah kami proses. Tapak web kami mengandungi sejumlah besar Produk dan sentiasa ada kemungkinan bahawa, walaupun kami berusaha sebaik mungkin, beberapa Produk yang disenaraikan di tapak web kami mungkin salah harga.

Yuran/Bayaran Balik

Anda mungkin mendapat keistimewaan untuk mempunyai akses percuma kepada ciri tertentu Perkhidmatan yang mungkin disediakan untuk anda. Kami mungkin mengenakan bayaran kepada anda untuk ciri tertentu, sama ada secara sekali sahaja atau langganan tetap (“Perkhidmatan Berbayar”). iMyFone berhak untuk mengenakan yuran atau menukar yuran untuk perkhidmatan tertentu pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada anda pada Perkhidmatan atau sebaliknya.

Apabila anda membuat pembelian untuk mana-mana Perkhidmatan Berbayar, anda membenarkan iMyFone atau pemproses pembayaran pihak ketiganya untuk mengenakan caj pada kad kredit yang diberikan kepada anda (yang anda wakili dan menjamin bahawa anda dibenarkan untuk menggunakan) semua bayaran yang dikenakan untuk pembelian anda, termasuk semua cukai yang dikenakan, dan anda bersetuju bahawa penyedia pembayaran kami boleh menyimpan maklumat kad kredit anda. Jika iMyFone tidak menerima bayaran daripada pembekal kad kredit anda, anda bersetuju untuk membayar semua jumlah tertunggak atas permintaan dan iMyFone boleh menggantung akses anda kepada Perkhidmatan sehingga pembayaran penuh diterima. Jika anda memilih pembayaran berulang automatik dan kemudian memutuskan untuk menamatkan langganan anda, membatalkan pembayaran adalah tanggungjawab anda. iMyFone tidak membayar balik pembayaran automatik yang tidak dibatalkan pada masanya.

Baca lebih lanjut tentang kami Kebijakan pengembalian.

Masukan

Mana-mana kandungan yang dijana pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada ulasan, cadangan, idea pengguna, atau maklumat lain yang berkaitan atau tidak berkaitan, yang diberikan oleh anda atau mana-mana pihak lain dalam bentuk e-mel atau penyerahan lain kepada kami (tidak termasuk bahan yang anda siarkan pada Perkhidmatan menurut Terma ini) (secara kolektif, "Maklum Balas"), adalah tidak sulit dan anda dengan ini memberikan kami dan anak syarikat serta ahli gabungan kami yang tidak eksklusif, bebas royalti, berkekalan, tidak boleh ditarik balik dan penuh mungkin disub-lesenkan untuk menggunakan Maklum Balas dan komen untuk sebarang tujuan tanpa pampasan atau atribusi kepada anda.

Tanda dagangan

iMyFone, logo iMyFone, dan mana-mana produk atau nama perkhidmatan atau slogan lain yang dipaparkan pada Perkhidmatan adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar iMyFone, dan tidak boleh disalin, ditiru, atau digunakan, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa bertulis terlebih dahulu persetujuan dan kelulusan daripada pemegang tanda dagangan yang sah. Semua tanda dagangan lain, tanda dagangan berdaftar, nama produk, dan nama atau logo syarikat yang disebut pada Perkhidmatan adalah hak milik dilindungi pemilik masing-masing. Rujukan kepada mana-mana produk, perkhidmatan, proses atau maklumat lain, dengan nama dagangan, tanda dagangan, pengilang, pembekal atau sebaliknya, tidak membentuk atau membayangkan pengendorsan, penajaan atau pengesyoran daripada kami, atau sebaliknya.

Hak Pemilikan dan Harta Intelek

iMyFone memiliki dan/atau pengguna yang dibenarkan semua hak, hak milik dan kepentingan, paten, reka bentuk, termasuk semua hak harta intelek, dalam dan kepada Perkhidmatan, dan sebarang perkhidmatan yang disediakan berkaitan dengan Perkhidmatan yang diberikan kepada anda dan kami menyimpan hak untuk membatalkan penggunaan lesen yang diberikan kepada anda. Kecuali hak yang dinyatakan secara nyata dan diberikan dalam Syarat ini, tiada hak lain diberikan, sama ada secara nyata atau tersirat, kepada anda. Semua penyalinan, pengedaran atau penggunaan lain Perkhidmatan atau mana-mana kandungan atau perkhidmatan pihak ketiga kecuali yang dibenarkan secara nyata di sini adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak yang berkaitan. Anda mengakui bahawa anda tidak akan sekali-kali mempersoalkan atau mempertikaikan pemilikan sah harta ini dengan iMyFone.

Dasar Privasi dan Pemprosesan Data

Kami memproses data peribadi sebagai 1) pengawal data; dan; 2) pemproses data atas arahan yang didokumenkan daripada anda sebagai pengawal data.

Sebagai pengawal data, kami memproses data peribadi tentang anda apabila anda melanggan Perkhidmatan atau apabila anda memberikan maklumat peribadi kepada kami dalam konteks Perjanjian ini. Pengumpulan dan penggunaan maklumat ini, yang kami proses sebagai pengawal data, diterangkan dalam Privacy Policy.

Sebagai pemproses data, kami memproses data peribadi sedemikian yang telah anda jadikan boleh diakses oleh kami untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan. Pemprosesan data peribadi ini dikawal oleh entiti yang berasingan Perjanjian Pemprosesan Data dimeterai antara anda dan kami berkaitan dengan langganan Perkhidmatan anda.

Pampasan

Anda akan mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan iMyFone, anak syarikat, sekutunya, rakan kongsi dan pengiklan pihak ketiga serta pengarah, pegawai, ejen, pekerja, pemberi lesen dan pembekal masing-masing daripada dan terhadap semua kos, kerosakan, perbelanjaan dan liabiliti ( termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bayaran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda, pelanggaran Terma ini atau mana-mana Polisi anda, atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak mana-mana pihak ketiga atau undang-undang. -undang-undang yang berkenaan.< /p>

Anda dengan ini menanggung rugi sepenuhnya iMyFone daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti, kos, tuntutan, punca tindakan, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana syarat Syarat ini.

Lesen untuk Komunikasi Elektronik

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menerima pemberitahuan elektronik daripada kami. Komunikasi ini mungkin termasuk pemberitahuan tentang akaun anda dan maklumat tentang atau berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa sebarang notis, perjanjian, pendedahan atau komunikasi lain yang kami hantar kepada anda secara elektronik akan mematuhi sebarang keperluan komunikasi undang-undang, termasuk komunikasi tersebut secara bertulis.

Pertanyaan & Maklumat Hubungan

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Perkhidmatan, atau Syarat ini, anda boleh berbuat demikian kontak dukungan iMyFone .

Company

imyfone.com dioperasikan oleh Cleverguard Technology Co., Limited.

Kebijakan Pengembalian Dana

Kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas utama untuk iMyFone. Kami bekerja keras untuk memberikan pelanggan kami pengalaman yang menyenangkan untuk perangkat lunak dan layanan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau tidak puas dengan aspek software atau layanan apa pun, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan kami (https://ms.imyfone.com/support/contact-support/). Kami ingin mengetahui bagaimana kami dapat meningkatkan dan menawarkan solusi yang memuaskan bagi Anda.

Cara Mengirim Permintaan Pengembalian Dana

Jika Anda ingin membatalkan pesanan, kirimkan formulir permintaan pengembalian dana ( https://www.imyfone.com/support/refund-request/ ) dengan informasi berikut:

 1. Nama Produk;
 2. ID Pesanan/Nombor Rujukan/ID Transaksi anda;
 3. Alamat E-mel yang Anda Gunakan untuk Membuat Pembelian;
 4. Sebab Mengapa Anda Inginkan Bayaran Balik.

Kami akan mengendalikan permintaan bayaran balik anda dalam masa 24 jam pada hari perniagaan berdasarkan syarat yang ditetapkan di bawah.

Jaminan Wang Dikembalikan

Kebanyakan perisian iMyFone menawarkan versi percubaan percuma supaya anda boleh menguji perisian itu sendiri sebelum membuat keputusan untuk membeli. Versi percubaan ini membolehkan anda mengalami kefungsian penuh dengan percubaan terhad atau hanya menetapkan had pada langkah terakhir (contohnya, untuk alat pemulihan, anda boleh melihat perkara yang boleh dipulihkan sebelum langkah terakhir), jadi anda boleh memutuskan sama ada perisian adalah apa yang anda mahukan. Anda perlu atau tidak sebelum membuat pesanan.

iMyFone menyediakan Jaminan Wang Dikembalikan selama 30 hari. Kami tidak boleh membatalkan pesanan selepas tempoh ini tamat kerana ini adalah sistem 'cuba-sebelum-beli'. Bayaran balik hanya akan diberikan di bawah waranti ini dalam keadaan berikut:

Keadaan Diterima

iMyFone menawarkan bayaran balik di bawah keadaan berikut dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembelian. Bayaran balik akan dibuat ke akaun asal yang anda gunakan untuk membuat pembayaran.

 1. Pembelian yang salah, tidak sengaja atau tidak sengaja bagi Perkhidmatan Muat Turun Lanjutan (EDS) atau Perkhidmatan Sandaran Pendaftaran (RBS) pilihan yang dibuat sebagai tambahan kepada pembelian produk. Kami akan membantu anda menghubungi platform pembayaran untuk membayar balik yuran EDS atau RBS.
 2. Jika perisian yang dibeli menghadapi masalah teknikal terminal, dan tiada penyelesaian diberikan dalam masa 30 hari. Dalam kes sedemikian, iMyFone akan membayar balik harga produk jika anda tidak mahu menunggu kemas kini.
 3. Anda telah membeli produk yang sama dua kali atau membeli dua produk dengan fungsi yang serupa. iMyFone akan membayar balik harga pembelian sama ada produk atau menukar produk untuk anda.
 4. Anda tidak menerima kod pendaftaran dalam masa 24 jam selepas pembelian dan tidak menerima respons tepat pada masanya (dalam masa 48 jam) daripada pasukan sokongan iMyFone selepas menghubungi pusat sokongan. Dalam kes ini, iMyFone mungkin membatalkan pesanan dan menawarkan bayaran balik jika anda memintanya.
 5. Anda tidak menyedari bahawa ini adalah pesanan pembaharuan automatik dan anda tidak menerima pemberitahuan pembaharuan automatik dalam peti masuk e-mel anda sebelum pembaharuan automatik berlaku. Anda mesti menghubungi kami dalam masa 7 hari selepas pembaharuan automatik dan kami akan menawarkan bayaran balik kepada anda.
 6. Anda membayar dua kali atau lebih untuk satu produk kerana masalah teknikal dengan platform pembayaran atau sebab teknikal lain. Dalam kes ini, iMyFone hanya akan mengenakan bayaran sekali untuk satu produk dan akan membayar balik bayaran tambahan.

Selepas kami mengeluarkan bayaran balik, lesen yang berkaitan akan dinyahaktifkan dan anda perlu menyahpasang perisian dan mengalih keluarnya daripada komputer anda.

Tiada Situasi Bayaran Balik

Kami tidak dapat menawarkan bayaran balik dalam situasi berikut. Bergantung pada keadaan ini, kami mungkin menukar perisian untuk anda jika anda tidak memerlukan perisian yang anda beli.

 1. Minta bayaran balik untuk perbezaan harga produk antara rantau dan penjual yang berbeza.
 2. Permintaan bayaran balik disebabkan pembelian produk serupa daripada pembekal lain.
 3. Permintaan bayaran balik untuk pembelian berulang yang disengajakan bagi produk serupa.
 4. Permintaan bayaran balik yang bercanggah dengan syarat aktiviti jualan kami.
 5. Permintaan bayaran balik adalah disebabkan oleh kesalahan anda dan masalahnya tidak berkaitan dengan produk. Contohnya, membeli program yang salah, memuat turun versi yang salah, storan cakera tidak mencukupi tersedia pada komputer anda; Anda mengubah fikiran anda selepas pembelian, dsb.
 6. Permintaan bayaran balik disebabkan oleh penipuan kad kredit atau pembayaran yang tidak dibenarkan. iMyFone berfungsi dengan perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga, jadi kami tidak dapat memantau kebenaran semasa pembayaran. Sila hubungi pengeluar kad anda untuk menyelesaikan isu ini. iMyFone sentiasa di sini untuk membantu apabila kami boleh.
 7. Permintaan bayaran balik disebabkan salah faham atau kurang memahami fungsi dan keupayaan produk kerana anda gagal membaca penerangan produk dengan teliti sebelum membeli.
 8. Permintaan bayaran balik kerana kegagalan menerima kod pendaftaran dalam masa dua jam selepas membuat pesanan yang berjaya. Sistem iMyFone akan menghantar e-mel pendaftaran secara automatik sebaik sahaja pembayaran diterima. Walau bagaimanapun, disebabkan internet atau kegagalan sistem, tetapan spam e-mel, kesilapan e-mel, dsb., mungkin terdapat kelewatan. Dalam kes ini, anda boleh mengambil kod pendaftaran di sini atau menghubungi pusat sokongan kami.
 9. Jika, tanpa alasan yang kukuh, anda enggan bekerjasama dengan pasukan sokongan iMyFone untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan penyelesaian yang disediakan.
 10. Permintaan yang tidak munasabah untuk bayaran balik.

Kami sentiasa terbuka untuk menerima cadangan atau maklum balas pada bila-bila masa. Kami sentiasa bersedia untuk bercakap dan akan berusaha sedaya upaya untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan sebarang isu yang mungkin anda hadapi dengan iMyFone.

Penafian

Penafian kami telah disiarkan pada 25 Mei 2018 dan kali terakhir dikemas kini pada 2 Disember 2021.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang dinyatakan dalam keadaan berikut. Takrifan berikut akan mempunyai makna yang sama tidak kira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Penafian ini:

 1. Syarikat(dirujuk sebagai "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Penafian ini) merujuk kepada CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
 2. Perkhidmatanmerujuk kepada sama ada Tapak Web atau Aplikasi, atau kedua-duanya.
 3. Andamerujuk kepada individu yang mengakses Perkhidmatan, atau Syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.
 4. Tapak webmerujuk kepada iMyFone, boleh diakses daripada id.imyfone.com
 5. Aplikasi bermaksud program perisian yang disediakan oleh Syarikat yang dimuat turun oleh anda pada mana-mana peranti elektronik di Tapak Web.

Penafian Umum

Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.

Dalam apa keadaan sekalipun, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit atau bersampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau Kandungan perkhidmatan. Syarikat berhak untuk menambah, mengalih keluar atau mengubah suai kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Penafian Undang-undang

Perkhidmatan daripada Laman Web boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan sah sahaja, dan anda dengan ini dimaklumkan bahawa memasang atau menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan lain mungkin melanggar undang-undang tempatan, negeri dan/atau persekutuan.< /p >

Adalah pelanggaran undang-undang yang terpakai dan undang-undang bidang kuasa tempatan anda untuk menggunakan Perkhidmatan pada peranti atau bahan berhak cipta yang bukan milik anda.

Pelanggaran keperluan undang-undang akan mengakibatkan sekatan monetari dan jenayah yang teruk. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pelanggaran keperluan undang-undang. Syarikat tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan atau kerosakan yang disebabkan oleh Perkhidmatan. Pembeli bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang negara mereka dan menggunakan Perkhidmatan secara sah.

Penafian Pautan Luaran

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak disediakan atau diselenggara oleh atau dalam apa-apa cara bergabung dengan Syarikat. Laman web sedemikian dimiliki oleh pihak ketiga. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sekatan lesen dan kesahihan mana-mana kandungan produk atau perkhidmatan tersebut yang dimiliki oleh tapak web pihak ketiga. Anda mungkin perlu menyemak dan bersetuju dengan syarat penggunaan yang dikenakan apabila menggunakan produk atau perkhidmatan tapak web pihak ketiga tersebut. Selain itu, pautan ke tapak web pihak ketiga tidak membayangkan bahawa Syarikat menyokong tapak atau produk atau perkhidmatan yang dirujuk di dalamnya.

Sila ambil perhatian bahawa Syarikat tidak menjamin ketepatan, kaitan, ketepatan masa atau kesempurnaan sebarang maklumat di tapak web luaran ini.

Ralat dan Penafian Kecuaian

Maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan adalah untuk panduan umum mengenai perkara yang berkepentingan sahaja. Walaupun Syarikat mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa kandungan Perkhidmatan dan Laman Web adalah terkini dan tepat, ralat mungkin berlaku. Selain itu, memandangkan sifat undang-undang, peraturan dan peraturan yang berubah-ubah, mungkin terdapat kelewatan, peninggalan atau ketidaktepatan dalam maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan Perkhidmatan dan Laman Web atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini.

Penafian Penggunaan Adil

Syarikat mungkin menggunakan bahan berhak cipta yang tidak dibenarkan secara khusus oleh pemilik hak cipta daripada Internet, dan hanya dibentangkan secara eksklusif untuk paparan. Pengarang mempunyai semua hak. Syarikat menyediakan bahan-bahan ini untuk kritikan, ulasan, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa atau penyelidikan.

Syarikat percaya ini merupakan "penggunaan adil" bahan berhak cipta seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 107 undang-undang Hak Cipta Amerika Syarikat.

Semoga kandungan ini melanggar mana-mana hak anda, maklumkan Syarikat secara bertulis untuk bertindak bagi pihaknya. Syarikat akan memadamkan dokumen anda tanpa teragak-agak dan berlengah-lengah.

Jika anda ingin menggunakan bahan berhak cipta daripada Perkhidmatan untuk tujuan anda sendiri selain daripada penggunaan adil, anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemilik hak cipta.

Penafian Dinyatakan Paparan

Ulasan yang disiarkan oleh pengguna adalah tanggungjawab mereka sepenuhnya. Pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya, dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas sebarang libel atau litigasi akibat daripada apa-apa yang ditulis atau akibat langsung daripada apa-apa yang ditulis dalam ulasan. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ulasan yang disiarkan oleh pengguna dan berhak untuk memadamkan sebarang ulasan atas sebarang sebab.

Penafian Tiada Liabiliti

Bahan dan maklumat yang terkandung di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Anda tidak seharusnya bergantung pada bahan atau maklumat di tapak web sebagai asas untuk membuat keputusan perniagaan, undang-undang atau lain-lain.

Sambil Syarikat berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul. Syarikat tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan Laman Web atau maklumat, produk, perkhidmatan atau grafik/video berkaitan yang terkandung di Laman Web untuk sebarang tujuan. . Oleh itu, sebarang pergantungan yang anda letakkan pada bahan tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Penafian "Gunakan Atas Risiko Anda Sendiri"

Semua maklumat dalam Perkhidmatan disediakan "seadanya", tanpa sebarang jaminan kesempurnaan, ketepatan, ketepatan masa atau keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada prestasi waranti, kebolehpasaran dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak menjamin bahawa Perkhidmatan adalah bebas daripada komponen berbahaya. Semua tanggungjawab dan liabiliti untuk sebarang kerosakan yang disebabkan semasa menggunakan Perkhidmatan Laman Web adalah dinafikan. Pengguna dinasihatkan untuk membuat tetapan mereka sendiri untuk melindungi sumber mereka.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau sesiapa sahaja untuk sebarang keputusan atau tindakan yang diambil bergantung pada maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan atau untuk sebarang kerosakan berbangkit, khas atau serupa, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.< /p>

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Penafian ini, anda boleh menghubungi Syarikat:

 1. Dengan melawat halaman ini di tapak web kami: https://ms.imyfone.com/support/contact-support/