Syarat Pemprosesan Data

Tarikh Berkuatkuasa: 25 Mei 2018

LATAR BELAKANG

Perjanjian Pemprosesan Data ini telah dimeterai antara iMyFone (“kami”, “kami”, “kami”) sebagai pemproses data dan anda sebagai pengawal data.

Perjanjian Pemprosesan Data ini terpakai pada penggunaan tapak web ini dan cara kami mengurus serta melindungi mana-mana maklumat yang anda berikan kepada kami, dan syaratnya dijadikan sebahagian daripada Terma dan Syarat melalui rujukan ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda sepatutnya sedar, mengakui dan bersetuju bahawa penghantaran Internet anda tidak pernah selamat sepenuhnya atau persendirian. Anda memahami bahawa maklumat atau pemindahan mesej antara anda dan kami mungkin dibaca atau dipintas oleh orang lain.

APAKAH MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI AKSES

Apabila anda membeli produk, anda bersetuju bahawa kami mungkin mengumpulkan pelbagai maklumat, yang mungkin termasuk nama, alamat pengebilan, alamat e-mel dan butiran hubungan anda.

iMyFone mungkin menyimpan maklumat data peribadi anda sehingga persetujuan untuk pemprosesan mungkin dibatalkan. iMyFone memastikan penghantaran data peribadi di negara atau negara anggota EU yang menjadi pihak dalam Perjanjian mengenai Kawasan Ekonomi Eropah hendaklah mengambil perlindungan yang sewajarnya untuk hak dan kepentingan sah individu berkenaan.

MEPROSES DATA PERIBADI ANDA

Setakat mana mana-mana data yang diproses berhubung dengan penggunaan laman web ini oleh anda adalah peribadi data di bawah undang-undang yang berkenaan, anda dengan ini memberi hak kepada iMyFone untuk memproses data tersebut (dan mana-mana data lain, tidak kira sama ada ia merupakan data peribadi atau tidak) bagi pihak anda dengan tujuan menyediakan Perkhidmatan dengan mematuhi Syarat Perkhidmatan dan undang-undang yang berkenaan.

Anda menerima bahawa Perjanjian Pemprosesan Data ini bersama Syarat Perkhidmatan membentuk arahan yang mematuhi mana-mana data sedemikian diproses, dan kami tidak akan melakukannya boleh tertakluk kepada apa-apa arahan masa hadapan yang diberikan oleh anda berkaitan dengan mana-mana peribadi atau data lain.

Untuk tujuan ketelusan, adalah diambil perhatian bahawa berkaitan dengan data peribadi yang diproses sebagai terikat oleh perjanjian ini, kami bertindak sebagai pemproses data dan anda bertindak sebagai pengawal data.

Kami menjamin bahawa kami akan memproses data peribadi anda dengan cara yang sah yang akan mematuhinya semua perundangan yang terpakai berhubung dengan pemprosesan data peribadi, yang termasuk Peraturan Perlindungan Data Am (EU) 2016/679 (“GDPR”) dan sebaliknya kami akan mematuhi perundangan yang terpakai berhubung dengan pemprosesan data peribadi.

TANGGUNGJAWAB PENGAWAL DATA

Anda mengakui dan menerima bahawa adalah tanggungjawab anda sepenuhnya untuk bertindak mematuhi mana-mana dan semua kewajipan pengawal data seperti yang ditetapkan dalam undang-undang yang berkenaan, termasuk GDPR, dan bahawa Perkhidmatan disediakan "seadanya" dan "sebagaimana tersedia" menurut Pemprosesan Data ini Perjanjian serta Terma dan Syarat. Anda mengesahkan bahawa anda akan bertindak mematuhinya undang-undang yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi, termasuk GDPR.

BANTUAN KEPADA ANDA SEBAGAI PENGAWAL DATA

Sebagai pemproses data anda, kami akan memberikan anda sebarang bantuan teknikal atau organisasi sebagai diperlukan untuk memenuhi kewajipan anda sebagai pengawal data berhubung dengan kemungkinan permintaan untuk menguatkuasakan hak subjek data seperti yang diperincikan di bawah undang-undang yang terpakai. Mengambil ke dalam mempertimbangkan sifat Perkhidmatan, anda seterusnya bersetuju bahawa kami tidak boleh pada bila-bila masa tertentu untuk memberikan bantuan tersebut.

Untuk memastikan pematuhan anda terhadap kewajipan berkaitan dengan keselamatan data pemprosesan, kami akan memberi anda bantuan pemberitahuan tentang pelanggaran data peribadi kepada mengawasi pihak berkuasa dan komunikasi kepada subjek data dan penilaian kesan perlindungan data. Kami akan memastikan untuk memberikan pemberitahuan dan perkhidmatan kemas kini tentang sebarang pelanggaran data peribadi kepada anda sebagai mengambil kira data anda secepat mungkin dan, jika boleh, selewat-lewatnya 48 jam selepas menyedari tentang pelanggaran data peribadi sedemikian.

Dengan mengambil kira sifat pemprosesan data dan maklumat yang boleh diakses oleh kami sebagai pemproses data, anda bersetuju bahawa kami mungkin tidak dapat membantu anda dalam perkara seperti ini.

SULIT DAN KESELAMATAN

Kami mengesahkan bahawa kakitangan kami yang terlibat dalam menyediakan Perkhidmatan kepada anda telah komited untuk a perjanjian bukan pendedahan berkenaan dengan data peribadi (jika ada) yang diperoleh dan diproses berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan ini oleh anda. Mengambil kira keadaan seni, kos bagi pelaksanaan dan sifat, skop, konteks dan tujuan pemprosesan serta risiko terlibat dalam pelbagai kemungkinan dan keterukan untuk hak dan kebebasan orang asli. Kami mengesahkan bahawa kami telah mengambil langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang memastikan a tahap keselamatan yang sesuai dengan risiko.

SUB-PROSESOR

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan kami yang disediakan, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh menggunakan perkhidmatan pihak ketiga pihak termasuk tetapi tidak terhad kepada pemproses data lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan itu pihak ketiga tersebut mungkin ditemui, dan data anda boleh diakses dan diproses, di luar Eropah Kawasan Ekonomi (termasuk cth. di Amerika Syarikat) tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan. Jika kami memindahkan mana-mana data peribadi di luar Kawasan Ekonomi Eropah, kami menjamin bahawa data peribadi dipindahkan dengan mematuhi undang-undang yang terpakai, contohnya, dengan menggunakan Piawaian Kesatuan Eropah yang sesuai Klausa Kontrak.

Jika kami menggunakan pemproses pihak ketiga untuk menjalankan perkhidmatan pemprosesan bagi pihak anda, kami boleh memastikan bahawa kewajipan perlindungan data yang sama seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini, hendaklah juga terpakai kepada sub-pemproses sedemikian. Jika sub-pemproses tersebut gagal memenuhi kewajipan perlindungan datanya, kami akan menanggung liabiliti penuh untuk melaksanakan kewajipan sub-pemproses. Kami akan menjaga kamu dikemas kini tentang sebarang perubahan yang dimaksudkan mengenai penambahan atau penggantian sub-pemproses.

Kami mungkin memberikan maklumat mengenai pemproses data pihak ketiga tersebut atas permintaan, dan sentiasa tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan kami. Jika anda tidak meluluskan penggunaan mana-mana pihak ketiga oleh kami pemproses, anda dinasihatkan untuk berhenti menggunakan tapak web ini serta-merta.

DASAR KUKI

iMyFone menggunakan kuki – yang boleh ditakrifkan secara ringkas sebagai fail teks kecil yang diprogramkan pada anda penyemak imbas untuk membantu tapak web kami menyediakan pengalaman mesra pengguna yang lebih baik. Secara umum, kuki adalah hanya digunakan untuk mengekalkan pilihan pengguna kami, menyimpan maklumat penting untuk perkara seperti membeli-belah troli dan menyediakan data penjejakan terlindung kepada aplikasi pihak ketiga.

Sebagai peraturan, kuki juga akan menjadikan pengalaman penyemakan imbas anda lebih menarik dan lebih baik, walau bagaimanapun, terdapat pilihan yang tersedia untuk melumpuhkan kuki pada tapak web ini dan pada yang lain.

Untuk mendapatkan bantuan lanjut, kami mencadangkan anda merujuk bahagian Bantuan pada penyemak imbas anda atau membaca lebih lanjut mengenai halaman rasmi Suruhanjaya Eropah.

PENYIMPANAN DATA ANDA

Kami tidak bertanggungjawab untuk menyimpan dan kami tidak akan menyimpan sebarang data anda yang boleh diakses oleh kami selepas penamatan akaun anda dan/atau langganan Perkhidmatan kami melainkan dipersetujui sebaliknya atau diperlukan di bawah undang-undang yang terpakai.  Kami akan memadam atau mengembalikan semua data peribadi yang berkaitan dengan penggunaan anda perkhidmatan kami selepas tamat penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan pemprosesan.

AUDIT

Anda mungkin mempunyai hak, mengikut perundangan yang terpakai sahaja, untuk menerima maklumat perlu untuk menunjukkan pematuhan dengan kewajipan yang ditetapkan dalam Pemprosesan Data ini Perjanjian dan undang-undang yang terpakai dan, di mana dan setakat yang dimandatkan di bawah undang-undang terpakai untuk dilakukan jadi. Kami mungkin membenarkan, dan menyumbang kepada, audit, termasuk pemeriksaan, yang dijalankan oleh anda dalam sambungan kepada data peribadi berhubung dengan Perkhidmatan kami yang diberikan kepada anda sahaja. Masa dan lain-lain praktikal yang berkaitan dengan mana-mana audit atau pemeriksaan tersebut akan ditentukan oleh kami dan mana-mana yang sedemikian maklumat dan bantuan disediakan secara eksklusif atas kos dan perbelanjaan anda, dan kami menyimpan berhak untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk sebarang kerja tambahan atau kos lain yang kami tanggung berkaitan dengan anda mengambil kesempatan daripada hak tersebut.

PERCANGGAHAN

Perjanjian Pemprosesan Data ini membentuk sebahagian daripada Terma dan Syarat. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi Perjanjian Pemprosesan Data ini dan Terma dan Syarat, peruntukan Perjanjian Pemprosesan Data ini akan diguna pakai.

HAK KAMI UNTUK MEMUBAH TERMA DAN SYARAT

iMyFone berhak untuk meminda, menukar atau dengan pasti menamatkan perkhidmatan secara menyeluruh disediakan melalui laman web ini, dan Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa, dan tambahan pula untuk berubah atau padamkan kandungan Tapak pada bila-bila masa tanpa kebenaran atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda.

iMyFone juga berhak untuk menolak untuk memberikan perkhidmatan Tapak kepada anda pada bila-bila masa, terutamanya sekiranya penggunaan perkhidmatan anda bercanggah dengan kandungan ini Terma dan Syarat dan Perjanjian Pemprosesan Data, atau jika ia bercanggah dengan perniagaan minat iMyFone.

N.B. Sila hubungi support@imyfone.com jika anda perlukan/inginkan salinan Data ini yang ditandatangani Memproses Perjanjian.