Terma & Syarat

Tarikh Berkuatkuasa: 25 Mei 2018

KESELURUHAN

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini (selepas ini "Syarat") dengan teliti sebelum mengakses tapak web ini. Dengan mengakses tapak web ini, anda bersetuju untuk mematuhi syarat perkhidmatan berikut.

Syarat Perkhidmatan ini menerangkan terma dan syarat yang terpakai untuk akses dan penggunaan anda laman web tersebut. Terma dan syarat ini dikenakan kepada semua pengguna tapak web ini, termasuk dan tanpa sebarang had kepada pengguna yang merupakan vendor, pelanggan, penyemak imbas, pedagang dan/atau janaan pengguna penyumbang kandungan. Dokumen ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda, di sini pengguna tapak web dan iMyFone.

Syarat Perkhidmatan ini (“Syarat”) adalah perjanjian undang-undang yang mengikat antara anda dan iMyFone (“kami,” “kami” atau “kami”), berkenaan penggunaan tapak web kami (imyfone.com), perisian dan perkhidmatan kami (the tapak web, perisian dan perkhidmatan secara kolektif dirujuk sebagai "Perkhidmatan"). Sila baca ini Terma dengan teliti. Istilah "anda" juga hendaklah termasuk pekerja anda atau pengguna lain yang diberi kuasa kepada takat yang berkenaan dan dibenarkan di bawah langganan Perkhidmatan anda.

Dengan membeli perisian atau perkhidmatan daripada iMyFone, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Polisi (sebagaimana ditakrifkan di bawah) dan menjadi pihak kepada perjanjian ini. Tambahan pula, dengan mengakses ciri-ciri tertentu Perkhidmatan tersebut, anda juga mungkin tertakluk kepada garis panduan, terma dan perjanjian yang terpakai padanya ciri (“Dasar”). Semua Polisi tersebut digabungkan melalui rujukan ke dalam Terma ini. Jika ini Terma tidak konsisten dengan mana-mana Polisi, terma Polisi akan menggantikannya. Kami mungkin menyemak dan mengemas kini Terma dan Polisi ini secara berkala atau menambah peruntukan, terma atau syarat baharu mengawal penggunaan Perkhidmatan. Kami akan memberitahu pengguna tentang perubahan tersebut dengan menyiarkan kemas kini kepada imyfone.com dan/atau melalui e-mel.

Dengan menerima untuk menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju menerima Terma dan Polisi ini dan sebarang pengubahsuaian atau kemas kini yang mungkin kami buat kepada Terma dan Polisi ini dari semasa ke semasa. Ia adalah tanggungjawab anda untuk pastikan semakan tetap versi terbaharu Terma dan Dasar dan sentiasa dimaklumkan sebarang pengubahsuaian. Dengan penggunaan berterusan perkhidmatan ini selepas sebarang pengubahsuaian dalam Syarat dan Dasar, anda akan dianggap telah membaca dan bersetuju dengan terma yang diubah suai untuk penggunaan anda Perkhidmatan pada tarikh pengubahsuaian. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana peruntukan Terma ini atau Dasar, sila hentikan penggunaan perkhidmatan ini.

PERCUBAAN PERCUMA

Kami boleh mengikut budi bicara kami sendiri menawarkan anda percubaan percuma untuk ciri terpilih Perkhidmatan. iMyFone berhak untuk menentukan sama ada anda layak untuk percubaan percuma dan untuk berhenti pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan awal sebarang percubaan percuma yang berkaitan dengan perkhidmatan ini.

SYARAT PEMBAYARAN

Apabila anda mengesahkan transaksi di Tapak, anda bersetuju untuk terikat dan membayar untuk transaksi tersebut. Harga produk dan caj penghantaran tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa, tetapi perubahan ini tidak akan berubah menjejaskan pembelian yang telah kami proses. Laman web kami mengandungi sejumlah besar Produk dan sentiasa mungkin bahawa, walaupun usaha terbaik kami, beberapa Produk yang disenaraikan di tapak web kami mungkin tersalah harga.

YURAN; BAYARAN BALIK

Anda mungkin mendapat keistimewaan untuk mempunyai akses percuma kepada ciri-ciri terpilih Perkhidmatan sebagaimana yang mungkin disediakan kepada anda. Kami akan mengenakan bayaran untuk ciri tertentu, sama ada sekali atau biasa asas langganan (“Perkhidmatan Berbayar”). iMyFone berhak untuk melaksanakan yuran atau membuat perubahan kepada bayaran untuk perkhidmatan tertentu pada bila-bila masa dengan memberikan anda notis mengenai Perkhidmatan atau sebaliknya.

Apabila anda membuat pembelian untuk mana-mana Perkhidmatan Berbayar, anda membenarkan iMyFone atau pembayaran pihak ketiganya pemproses untuk mengecaj kad kredit yang diberikan oleh anda (yang anda wakili dan menjamin bahawa anda adalah dibenarkan untuk menggunakan) semua yuran yang dikenakan untuk pembelian anda, termasuk semua cukai yang dikenakan, dan anda bersetuju bahawa pembekal pembayaran kami boleh mengekalkan maklumat kad kredit anda. Jika iMyFone tidak menerima pembayaran daripada pembekal kad kredit anda, anda bersetuju untuk membayar semua jumlah yang perlu dibayar atas permintaan dan iMyFone boleh menggantung akses anda kepada Perkhidmatan sehingga pembayaran penuh diterima. Jika anda memilih automatik pembayaran berulang dan kemudian memutuskan untuk menamatkan langganan anda, membatalkan pembayaran adalah milik anda tanggungjawab. iMyFone tidak membayar balik pembayaran automatik yang tidak dibatalkan dalam masa.

Baca maklumat lanjut tentang Dasar Bayaran Balik.

MAKLUM BALAS

Sebarang kandungan yang dijana pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada ulasan, cadangan, idea atau idea pengguna maklumat lain yang berkaitan atau tidak berkaitan, yang diberikan oleh anda atau mana-mana pihak lain dalam bentuk e-mel atau penyerahan lain kepada kami (tidak termasuk bahan yang anda siarkan pada Perkhidmatan mengikut ini Terma) (secara kolektif "Maklum Balas"), adalah tidak sulit dan anda dengan ini memberikan kami dan anak syarikat kami dan bergabung dengan hak bukan eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik dan hak sub-lesen sepenuhnya untuk menggunakan Maklum Balas dan ulasan anda untuk sebarang tujuan tanpa pampasan atau atribusi kepada anda.

TANDA DAGANGAN

iMyFone, logo iMyFone dan sebarang nama atau slogan produk atau perkhidmatan lain yang dipaparkan pada Perkhidmatan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar iMyFone, dan tidak boleh disalin, ditiru atau digunakan, dalam keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis dan kelulusan pemegang tanda dagangan yang berkenaan. Semua tanda dagangan lain, tanda dagangan berdaftar, nama produk dan nama syarikat atau logo yang disebut pada Perkhidmatan adalah harta simpanan pemilik masing-masing. Rujukan kepada mana-mana produk, perkhidmatan, proses atau maklumat lain, dengan nama dagangan, tanda dagangan, pengilang, pembekal atau sebaliknya, tidak membentuk atau membayangkan pengendorsan, penajaan, atau pengesyoran oleh kami, atau sebaliknya.

HAK PEMILIKAN DAN HARTA INTELEK

iMyFone memiliki dan/atau pengguna yang dibenarkan semua hak, hak milik dan kepentingan, paten, reka bentuk, termasuk semua hak harta intelek, dalam dan kepada Perkhidmatan, dan sebarang perkhidmatan yang disediakan dalam sambungan dengan Perkhidmatan yang diberikan kepada anda dan kami berhak untuk membatalkan penggunaan lesen diberikan kepada anda. Kecuali untuk hak-hak yang dinyatakan secara nyata dan diberikan dalam Syarat ini, tiada hak lain diberikan, sama ada secara nyata atau tersirat, kepada anda. Semua penyalinan, pengedaran atau penggunaan lain Perkhidmatan atau mana-mana perkhidmatan atau kandungan pihak ketiga kecuali yang dibenarkan secara nyata di bawah ini adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak yang berkaitan. Awak terima awak itu tidak boleh pada bila-bila masa mempersoalkan atau mempertikaikan pemilikan undang-undang hartanah ini dengan iMyFone.

DASAR PRIVASI DAN PEMPROSESAN DATA

Kami memproses data peribadi sebagai kedua-duanya 1) pengawal data; dan; 2) pemproses data pada didokumenkan arahan daripada anda sebagai pengawal data.

Sebagai pengawal data, kami memproses data peribadi tentang anda apabila anda melanggan Perkhidmatan atau apabila anda sebaliknya memberikan maklumat peribadi kepada kami dalam konteks Perjanjian ini. Koleksi kami dan penggunaan maklumat ini, yang kami proses sebagai pengawal data, diterangkan dalam Dasar Privasi.

Sebagai pemproses data, kami memproses data peribadi sedemikian yang telah anda jadikan boleh diakses oleh kami untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan. Pemprosesan data peribadi ini dikawal oleh Pemprosesan Data Perjanjian dimeterai antara anda dan kami berkaitan dengan langganan anda Perkhidmatan.

PRUGI RUGI

Anda akan mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan iMyFone, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi dan pengiklan pihak ketiga dan pengarah, pegawai, ejen, pekerja, pemberi lesen masing-masing dan pembekal daripada dan terhadap sebarang kos, kerosakan, perbelanjaan dan liabiliti (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bayaran peguam yang berpatutan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, pelanggaran anda Terma ini atau mana-mana Polisi, atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak pihak ketiga atau yang berkenaan perundangan.

Anda dengan ini menanggung rugi sepenuhnya iMyFone daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana peruntukan Syarat ini.

PERSETUJUAN KEPADA KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima pemberitahuan elektronik daripada kami. Komunikasi ini mungkin termasuk notis tentang akaun anda dan maklumat berkenaan atau berkaitan dengan Perkhidmatan. awak bersetuju bahawa sebarang notis, perjanjian, pendedahan atau komunikasi lain yang kami hantar kepada anda secara elektronik akan memenuhi sebarang keperluan komunikasi undang-undang, termasuk komunikasi tersebut secara bertulis.

SOALAN & MAKLUMAT HUBUNGI

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Perkhidmatan, atau Syarat ini, anda boleh hubungi sokongan iMyFone.

SYARIKAT

imyfone.com dikendalikan oleh CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED

HK office: RM 06,13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KL
Registration Number: 2959060
Europe office: Tricor Suite 4th Floor, 50 Mark Lane, London, United Kingdom, EC3R 7QR
Registration Number: 13291377