Penafian

Penafian kami telah disiarkan pada 25 Mei 2018 dan terakhir dikemas kini pada 2 Dis 2021.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan dengan huruf awal huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Takrifan

Untuk tujuan Penafian ini:

  1. Syarikat (dirujuk sama ada "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Penafian ini) merujuk kepada CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
  2. Perkhidmatan merujuk kepada Tapak Web atau Aplikasi, atau kedua-duanya.
  3. Anda merujuk kepada individu yang mengakses Perkhidmatan, atau Syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.
  4. Tapak web merujuk kepada iMyFone, boleh diakses daripada www.imyfone. com
  5. Aplikasi bermaksud program perisian yang disediakan oleh Syarikat yang dimuat turun oleh Anda pada mana-mana peranti elektronik di Tapak Web.

Penafian Umum

Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit atau sampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan. Syarikat berhak untuk membuat penambahan, pemadaman atau pengubahsuaian pada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis awal.

Penafian Undang-undang

Perkhidmatan daripada Laman Web hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan sah sahaja, dan anda dengan ini dimaklumkan bahawa memasang atau menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan lain mungkin melanggar undang-undang tempatan, negeri dan/atau persekutuan.

Adalah pelanggaran undang-undang yang terpakai dan undang-undang bidang kuasa tempatan anda untuk menggunakan Perkhidmatan pada peranti atau pada bahan berhak cipta yang bukan milik Anda.

Pelanggaran terhadap keperluan undang-undang akan dikenakan hukuman monetari dan jenayah yang berat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas pelanggaran keperluan undang-undang. Syarikat tidak memikul sebarang liabiliti untuk sebarang penyalahgunaan atau kerosakan yang disebabkan oleh Perkhidmatan. Adalah menjadi tanggungjawab pembeli untuk mematuhi semua undang-undang negara mereka dan menggunakan Perkhidmatan secara sah.

Penafian Pautan Luaran

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke tapak web luaran yang tidak disediakan atau diselenggara oleh atau dalam apa-apa cara bergabung dengan Syarikat. Laman web sedemikian dimiliki oleh pihak ketiga. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sekatan lesen dan kesahihan mana-mana kandungan produk atau perkhidmatan tersebut yang dimiliki oleh tapak web pihak ketiga. Anda mungkin perlu menyemak dan bersetuju dengan peraturan penggunaan yang berkenaan apabila menggunakan produk atau perkhidmatan sedemikian yang dimiliki oleh tapak web pihak ketiga. Selain itu, pautan ke tapak web pihak ketiga tidak membayangkan bahawa Syarikat menyokong tapak atau produk atau perkhidmatan yang dirujuk di dalamnya.

Sila ambil perhatian bahawa Syarikat tidak menjamin ketepatan, kaitan, ketepatan masa atau kesempurnaan sebarang maklumat di tapak web luar ini.

Ralat dan Peninggalan Penafian

Maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan adalah untuk panduan umum tentang perkara yang berkepentingan sahaja. Walaupun Syarikat mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk memastikan kandungan Perkhidmatan dan Laman Web adalah terkini dan tepat, ralat boleh berlaku. Selain itu, memandangkan sifat undang-undang, peraturan dan peraturan yang berubah-ubah, mungkin terdapat kelewatan, peninggalan atau ketidaktepatan dalam maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan Perkhidmatan dan Laman Web atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini.

Penafian Penggunaan Adil

.

Syarikat boleh menggunakan bahan berhak cipta yang pemilik hak cipta tidak dibenarkan secara khusus daripada Internet, dan ia hanya dibentangkan secara eksklusif untuk paparan. Pengarang mempunyai semua hak. Syarikat menyediakan bahan tersebut untuk kritikan, ulasan, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa atau penyelidikan.

Syarikat percaya bahawa ini merupakan "penggunaan adil" mana-mana bahan berhak cipta seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 107 undang-undang Hak Cipta Amerika Syarikat.

Semoga kandungan ini melanggar mana-mana hak anda, sila nasihatkan Syarikat secara bertulis untuk bertindak bagi pihak. Syarikat akan memadamkan dokumen anda tanpa teragak-agak dan berlengah-lengah.

Jika Anda ingin menggunakan bahan berhak cipta daripada Perkhidmatan untuk tujuan anda sendiri di luar penggunaan adil, Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemilik hak cipta.

Penafian Dinyatakan Pandangan

Ulasan yang diterbitkan oleh pengguna adalah tanggungjawab mereka sepenuhnya. Pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya, liabiliti dan dipersalahkan untuk sebarang libel atau litigasi yang terhasil daripada sesuatu yang ditulis dalam atau akibat langsung daripada sesuatu yang ditulis dalam ulasan. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ulasan yang diterbitkan oleh pengguna dan berhak untuk memadamkan sebarang ulasan atas apa jua sebab sekalipun.

Tiada Penafian Tanggungjawab

Bahan dan maklumat yang terkandung di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Anda tidak seharusnya bergantung pada bahan atau maklumat di tapak web sebagai asas untuk membuat sebarang perniagaan, undang-undang atau sebarang keputusan lain.

Sambil Syarikat berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul. Syarikat tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan Laman Web atau maklumat, produk, perkhidmatan atau grafik/video berkaitan yang terkandung di Laman Web untuk sebarang tujuan. Oleh itu, sebarang pergantungan yang anda letakkan pada bahan tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Penafian "Gunakan Atas Risiko Anda Sendiri"

Semua maklumat dalam Perkhidmatan disediakan "seadanya", tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, ketepatan masa atau keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak menjamin bahawa Perkhidmatan adalah bebas daripada komponen berbahaya. Semua tanggungjawab dan liabiliti untuk sebarang kerosakan yang disebabkan semasa menggunakan Perkhidmatan Laman Web adalah dinafikan. Pengguna dinasihatkan untuk membuat pengaturan sendiri untuk melindungi sumbernya.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau sesiapa sahaja untuk sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil bergantung pada maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan atau untuk sebarang kerosakan berbangkit, khas atau serupa, walaupun jika dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut .

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Penafian ini, Anda boleh menghubungi Syarikat:

  1. Dengan melawat halaman ini di Tapak Web kami:
    https ://www.imyfone.com/support/contact-support/